JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering samt konservering av trä även såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synbar efter åtgärd.

järnvitriol

En allmän mix är 700 g järnsulfat i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande verkning. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den särdeles beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat timmer. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En behandling med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tid en elegant och oföränderlig, brungrå till silvergrå färg. Bräderna bör behandlas före uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men intet nämnvärt beskydd mot biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en bestående, grå yta, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton som någotsånär väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg av väderlek och blåst. I litteraturen kan man återfinna skilda rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens struktur har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, alternativt ifall den utsätts för regn genast efter målning innan den torkat in.

Man brukar förespråka ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer utspädd lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att göra prov i god tid före behandlingen, helst några månader före, ty resultatet kan skifta beroende på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (till och från grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat trä. Kur med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras bra
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas och spricker
– skänker ett litet till inget motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– skänker en färg som varierar med belysning och luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, fundament samt plåttak
– kan missfärga intilliggande mark samt golvytor vid urlakning.

Att sanera mögel

Att sanera mögel kan medföra allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en komplett inredning, byta takstolar samt gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en rejäl mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel uppskattar att växa där det finns fukt, så mestadels har man inte enbart besvär med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar utreda om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det enkelt att kasta, men hur gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man uttrycka den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Särskilt i sitt eget hus är det besvärligt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé om man misstänker att det förekommer mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utvidga över rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att motarbeta möglet över sådana ytor – typiskt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att göra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande samt kostsamt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man fullständigt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.

Att tänka över då man ska sanera

När det handlar om mögel eller övrig mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på många skilda vis. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong samt trä och då blir mycket svåra att få död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt samt organiskt material att livnära sig på. Mögel kan ge ifrån sig sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett undermåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det vanligtvis med att man städar noga. För att bli av med möglet kan man använda vanligt diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är betydligt sämre för naturen!

Se också jämt över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är oerhört angeläget att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så ska man analysera hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det betyder att man, med hjälp av en särskild foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen.

Det är viktigt att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen temporär alternativt bestående avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket de facto innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och kostsamt men skänker i särklass det ultimata skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med hjälp av Tvärstopp.

Ta bort hussvampen

Det är inte alltid som det är helt lätt att bli av med hussvamp och oftast är det ett omständigt projekt. För den skull bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är lätt.

Äkta hussvamp, som på latin heter Serpula lacrimans, ligger vanligtvis latent i trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar över sin yta – det ser ut som att svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de definitivt farligaste för virke och träkonstruktioner. Det har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärighet.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in grundligt i träet. För att expandera krävs det fukt och ofta är det åtskilliga svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta medför det stundvis komplicerat att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Vanligtvis pratar man om dålig lukt vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens avger någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i närmiljö av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med stöd av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan resultera i att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om många miljarder sporer. Svampen kan också spridas hastigt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att tänka på när det handlar om hussvamp är att minimera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som genomförbart. Det är viktigt att betona att torka inte tar död på hussvamp utan enbart gör så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så tvingas man vara drastisk – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är intakt så behöver man inte ta bort materialet – det kan räcka med att torka ut det noggrant. Elda upp allt av det borttagna materialet direkt för att ta död på svampen!

Vanligtvis är en sådan omfattande sanering nära sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material samt byggnadsplatsen är ordentligt torr, med tanke på att man annars riskerar att få angrepp av mögel direkt i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte ges någon fukt!

Vad bör man fundera på inför saneringen av mögel?

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och associera med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att utföra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett ingående arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp och undkomma få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Vissa mögelsorter kan utsöndra sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man förstår att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel särpräglad dålig stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, frånsett fukt, något att växa på. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska enkelt bli av med genom att rengöra kaklet utförligt med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas undan ordentligt. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna behandling.

Det är jämt angeläget att se över ventilation i samband med att man har fått mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av till exempel gamla matrester eller vattenläckor. Om ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför så att medlet enklare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är betydelsefullt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt vis att sanera mögel är att man får undan även mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.

Mycket att fundera på när det är dags för renovering

Om man inte är väl redo före renoveringen av ett hus kan det enkelt sluta i en mardröm. Det kan vara något som man har längtat efter att få göra, men också resultatet av en obehaglig överraskning. Det är alltid bättre att renovera av egen fri vilja än att vara tvungen till det p.g.a. exempelvis mögel eller annan mikrobiell påväxt.

Det första man ska tänka på när man ska renovera sitt hus är hur mycket man kan och är redo att uträtta själv. Hur lång tid får det ta? Hur stor del av huset ska renoveras? Att renovera hus kan betyda allting från att måla och tapetsera om till att praktiskt taget riva ut hela insidan av huset och byta ut det. Det är således enorma skillnader renoveringar emellan.

Under de senaste åren har gör-det-själv kulturen fått ett allt större genomslag. Det blommar upp allt fler byggföretag som säljer allt från hammare och spik till avancerade golvslipar – allt därför att den händige ska klara av att uppföra sitt drömhus.

Oavsett vad man ska göra för renovering krävs det material i olika mängd och prisklass. Det behövs också verktyg. En bra idé är att ha lite is i magen när det gäller material – om man ser renoveringen som en pågående hobby kan man ta det lite lugnt med att finna de perfekta beslagen eller den rätta nyansen gällande sitt kakel i ens badrum till korrekt priser.

Vad gäller arbetsredskap så är det bra att tänka på vad man faktiskt behöver införskaffa och vad man kan vara utan. Vissa verktyg kan man alltid ha nytta av senare, men de är faktiskt inte så otaliga som byggföretagarnas reklamer vill hävda. Att handla det som man dessutom efteråt kan ha användbarhet av är bra för att undvika en ocean av prylar som aldrig används.

En del företag hyr också ut maskiner som annars skulle vara väldigt dyra att handla, och som är alldeles för bra för att vara utan under själva arbetet. Det är för den skull angeläget att man tänker till innan man sätter igång med renoveringen, därför att undkomma onödiga utgifter samt slöseri av tid. Att bygga om och överhuvudtaget uträtta jobb i sitt hus tar ofta lite längre tid än vad man har räknat med, i synnerhet ifall man ger sig in på saker som man eventuellt inte har helt hundra koll på.

Det är bra att ta tidsfristen i övervägande redan innan man börjar därför att det annars kan sluta med att man har ett halvfärdigt badrum som inte fungerar som det ska samt är sönderstressad för att det som började som en hobby har börjat ta upp all vaken tid. Även de vackraste renoveringar är inte värda att lida över – man kan anlita hantverkare.

När man renoverar utrymmen på grund av fukt och mögel är det viktigt att man ser till så att ventilationen blir bra, därför att möglet annars snabbt kommer tillbaka. Mögelsanering som slutar med renovering är det mest effektiva sättet att helt bli kvitt möglet. Därpå skydda mot ny påväxt med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.Det är dock vanligtvis oerhört dyrt, men vid riktigt allvarliga fall kan man erhålla bidrag för att renovera och sanera.

Vad ska man tänka på inför renoveringen av huset?

För många är det faktiskt väldigt roligt att renovera hus. Det är dock inte alltid det blir som man har tänkt sig, och ibland är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan till exempel ställa till med enorma problem som till sist kräver att man renoverar hela huset därför att bli av med det och kan bo i huset själv, då det har gått så långt att det inte bara räcker med sanering.

Ett grundläggande råd när man funderar på att renovera sitt hus är att sätta sig ner och fundera över hur omfattande renoveringen ska vara. Det kan ju röra sig från allt mellan att tapetsera alternativt måla om till att röja upp hela huset och praktiskt taget byta ut hela inredningen.

Hur mycket tid, kraft samt kapital är man redo att lägga ner? Om man inte känner att man klarar av det man ska uträtta eller har tillräckligt med tid är det gynnsammare att anlita en hantverkare än att slita sig blodig över något som kanske ändå inte blir bra. Det är bra att fundera på, speciellt i dagens samhälle där hemmafixaren har nått en form av guldålder.

Det finns otroliga mängder saker som säljs av ett allt växande antal återförsäljare för byggmaterial. Program på tv som visar hur mycket man kan utföra själv går omlott varandra. Det är emellanåt klokt att ta ett steg tillbaka och fråga sig själv vad man behöver, om det är vettigt att uträtta det själv samt om det verkligen är vad man vill ha?

Vid varje renovering behövs verktyg, frånsett allt material man ska använda. Om man vill så finns det mesta hos olika företag, men man ska helst fråga sig innan man spenderar flera tusen kronor på saker som man möjligtvis bara behöver till en detalj och som man senare inte kommer att ha någon användning av. Många firmor hyr ut maskiner, så som sågar samt golvslipar, vilket kan vara en bra idé att undersöka.

När man bygger om och renoverar är det angeläget att man inte låter material ligga kvar på byggarbetsplatsen med tanke på att det är en tillväxtzon för mögel och övrig mikrobiell påväxt. Ifall man renoverar på grund av just mögel eller fuktskador så är det enormt viktigt att man ser över ventilationen med tanke på att det annars är hög risk för att möglet kommer tillbaka.

Ifall mögelangreppet är så omfattande att man inte kan uppehålla sig i huset förrän det har åtgärdats så kan man ansöka om att få bidrag. Mögelsanering genom renovering och på så vis ersätta allt det angripna materialet är det absolut främsta sättet att bli kvitt med inte endast mögelsvamparna utan även deras sporer och mykotoxiner, vilka annars kan finnas kvar efter en sanering och fortsätta orsaka symptom.

När man renoverar själv är det bra att ha gott om tid och att se det som ett fritidsintresse snarare än ett måste. Då kan man ta det lugnt i valet av material och finna exempelvis ett perfekt kakel till badrummet eller exakt rätt beslag till köksluckorna. Det är då bra att tänka på att inte börja riva i allting utan jobba gradvis – på så sätt kan man leva och bo i huset på samma gång som man renoverar.

Det finns en massa saker att tänka på då man talar om att renovera hus, men först bör man tänka på att det ska vara något som är roligt och som man vill uträtta – då blir resultatet garanterat mycket bättre! Glöm inte att skydda slutresultatet med Tvärstopp
.

Undvik påväxt på huset

Samlingsnamnet för både mögel samt bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en bra idé att försöka få bort det innan det ställer till med större besvär.

En mikrob är en levande organism som man inte kan beskåda med blotta ögat. Vad som räknas hit är stundvis diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter och djur. Det är alltså en mycket vid grupp organismer, där en del kan verka hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man talar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig ok, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar samt trötthet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första steg är således att se över ventilation, men också omgivande dränering ifall problemet uppstår i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel gro över rent kakel, men vanligtvis hopas det i fogarna små hudrester, tvålrester samt annat gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, utöver att se över ventilationen, att rengöra grundligt med diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte använda ämnen lösta i vatten med tanke på att det mestadels leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken på släta alternativt porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har oerhört låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där ha verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av diverse firmor som sysslar med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undvika att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att lägga på ett lager Tvärstopp som skyddar framåt i tiden.

Mögelallergi

Först och främst måste betonas att den som reagerar på mögel inte nödvändigtvis behöver lida av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flera andra allergier. En individ som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, i huvudsak i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som oftast har hand om att utrota bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligt börjar framställa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta personer märker av om en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är starkast när man precis går in i huset för att man sedan snart vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En frisk människa klarar nästan i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering ge oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus bör helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avverka allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan ta bort materialet så kan man använda mögeldödande medel som Fulstopp. Också vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Således är det vanligt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men också utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för god ventilering vilket medför att fukten raskt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva fritt i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att nyttja, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att nyttja mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar ifall man har bekymmer med rinniga och ögon som kliar, samt en hel uppsjö olika nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Ifall man får astmatiska besvär så ska man utredas av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligen i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig förtvivlad, det är möjligt att behandla!

Mögel i hus, hur det uppkommer

Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis odugligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man känner en dålig lukt när man kommer innanför dörren. Denna lukt kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra uppleva lukten. Det är således inte alltid enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig miljö där det får växa ifred. Sådana platser är exempelvis badrum, källare samt vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i skilda förändringar som har skett sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har några år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att vissa delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att många hus inte var rejält isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det uppstod en luftgenomströmning.

När man därefter ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Vanligtvis görs detta så effektivt att det inte uppstår någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda platser i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en degenererad ventilation vilket åstadkommer så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. För den skull är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och dessutom dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering ska man ta bort alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man först undersöka hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta stöd av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det ultimata sättet att fullständigt bli av med mögel och även de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och ersätta det. Ifall man har större mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig finansiell hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, om man renoverar samt bygger på rätt vis! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.